Användarvillkor

Allmänna användarvillkor för Centralhandelskammarens Anmälningskanal

Uppdaterad: 21.4.2020

Dessa allmänna användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller den Anmälningskanal-tjänst (”Tjänsten”) som Keskuskauppakamarin Palvelu Oy, FO-nummer 0427797-1 (”Centralhandelskammaren” eller ”Vi”), erbjuder. Vi erbjuder Tjänsten till företag och andra organisationer som kan utnyttja den för att ta emot anmälningar från sina arbetstagare, underleverantörer och andra anmälare.

Dessa Användarvillkor definierar relationen mellan Centralhandelskammaren och Tjänsten samt personen (”Anmälaren” eller ”Du”) som använder Tjänsten till att anmäla.

Vi kan uppdatera dessa Användarvillkor regelbundet. Vi underrättar om ändringar i villkoren på Tjänstens Internet-sida i adressen www.ilmoituskanava.fi.

Du bör godkänna dessa Användarvillkor om du vill använda Tjänsten till att anmäla. Bekanta dig med Användarvillkoren innan du börjar använda Tjänsten.

  1. Tjänsten

Vi erbjuder dig möjligheten att via Tjänsten anmäla om fel och överträdelser du har uppmärksammat. Anmälningarna hanteras av den organisation som anmälan gäller och som har inskaffat Tjänsten av Centralhandelskammaren. Vi administrerar inga anmälningar, ej heller hanterar vi dem på något sätt.

Vi erbjuder dig möjligheten att använda Tjänsten sådan som den för tillfället är och så som den finns till förfogande. Vi har inga andra skyldigheter utom dessa som i Användarvillkoren skilt fastställts. Vi kan när som helst ändra på Tjänsten, neka tillträde till den eller avsluta Tjänsten helt.

Vi kan ej heller garantera att Tjänsten fungerar utan avbrott.

  1. Immateriellrätt

Tjänstens innehåll och utseende är skyddade av upphovsrätt. Alla användarrättigheter, upphovrätt och andra immateriellrättigheter som gäller Tjänsten tillhör oss eller till tredje parter.

Ifall du laddar upp material i Tjänsten, t.ex. bild- eller videofiler, överflyttas immateriellrätten till den organisation som emottagit detta material i en anmälning.

  1. Användning av Tjänsten och Anmälarens skyldigheter

Du bör endast använda Tjänsten enligt dessa Användarvillkor, d.v.s. för att göra en anmälning. All annan användning är förbjuden. Då du använder Tjänsten förbinder du dig vid att följa Finlands giltiga lagstiftning.

Du ansvarar själv för anskaffningen, underhållet, funktionsbarheten och användningen av den hårdvara, de program och kommunikationsmedel som du använder för att göra en anmälning via Tjänsten.

På Tjänsten sida finns det allmänna användarinstruktioner som vägleder dig närmare hur du kan göra en anmälning.

Då du använder Tjänsten förbinder du dig i att du ej laddar upp material som innehåller skadlig programvara eller andra funktioner som stör Tjänstens verksamhet, samt det att du ej sprider eller handskas med sådant material på annat störande sätt.

Ifall du förorsakar oss skada, t.ex. genom att ladda upp i Tjänsten material som innehåller skadlig programvara, är du skyldig att i sin helhet ersätta de skador som uppstått av detta.

  1. Hantering av personuppgifter

Vårt mål är att i alla situationer garantera din anonymitet och lämpligt skydd för den information du skickar. Den anmälning du lämnat in i Tjänsten kan endast hanteras av de personer vars ansvar är att hantera anmälningar i det företag som utnyttjar Tjänsten. Vi hanterar inga anmälningar, ej heller utreder vi din identitet.

Du kan alltid göra din anmälning anonymt. Mottagaren av anmälningen kan ej se metadata eller IP-adress från vilka du kunde identifieras. Mottagaren av anmälningen kan se tidpunkten för anmälning och innehållet i anmälningen.

Inkludera ej i din anmälning känsliga personuppgifter om de ej är nödvändiga för anmälningen.

Ifall du vill lämna dina kontaktuppgifter i samband med en anmälningn är den person som i din organisation tar emot anmälningar skyldig att hålla dina uppgifter hemliga.

Då vi erbjuder Tjänsten följer vi Europeiska unionens allmänna föreskrifter om dataskydd och Finlands dataskyddslag. Tjänstens integritetspolicy hittar du här [linkki ruotsinkieliseen selosteeseen].

  1. Ansvarsfrihet

Vi erbjuder på Tjänsten och alla uppgifter om den som de är och så som de finns tillgängliga (”as is”, ”as available”).

Vi ger ingen som helst garanti, direkt eller implicita, iklusive men ej begränsad till äganderätt, sårbarhet, säljbarhet, avsiktad lämplighet eller gällande systemens kompatibilitet.

Vi ansvarar ej för och ger ej heller någon specifik garanti för det att meddelanden eller material skickat via Tjänsten kommer fram.

Vi ansvarar ej för de i Tjänsten inkluderade eller gällande transaktionstjänsten eventuella sakfel, tekniska fel, ofullkomlighet, information som ingår i Tjänsten eller indirekta eller direkta skador som förorsakats av tolkning, oberoende av om de förorsakats av ett misstag, Tjänstens eller dataförbindelsens funktionsstörning, underhållsarbeten eller vilken annan som helst orsak.

Vi ansvarar ej heller för försening av transaktionsprocessen via Tjänsten, försvinnandet av information, skadat material, eller skador förorsakade Användaren av fel adressering.

  1. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för eventuella skador som förorsakas dig av användning av Tjänsten begränsas under alla omständigheter till högst femtio (50) euro.

Ansvarsbegränsningen tillämpas oberoende av det om vi vet om, eller borde ha vetat om risker för skador av detta slag.

Ansvarsbegränsningen tillämpas dock ej i sådana skador som vi med mening förorsakat Användaren.

  1. Användarvillkorens giltighetstid och förändringar av villkoren

Dessa Användarvillkor är giltiga tillsvidare. Vi kan granska Användarvillkoren och ändra dessa villkor genom att underrätta dig om det via Tjänsten eller på annat sätt skriftligt. Förändringarna träder i kraft när de har publicerats i Tjänsten. Du godkänner att förändringarna förbinder dig genom att använda Tjänsten. Ifall du inte vill förbinda dig vid de nya Användarvillkoren kan du sluta använda Tjänsten eller anmäla om de fel du uppmärksammat på något annat sätt än genom att använda Tjänsten.

  1. Lagen som tillämpas och lösning av tvister

Till dessa Användarvillkor tillämpas Finlands lag, förutom dess lagvalsregel.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av Användarvillkoren skall i första hand försöka lösas genom att förhandla.

Ifall vi ej enats genom förhandling löses tvisterna slutligen genom arbitration i enlighet med de regler som gäller Centralhandelskammarens försnabbade arbitration. Centralhandelskammarens skiljenämnd kan dock på begäran av parterna befalla att tvisten löses enligt reglerna för Centralhandelskammarens arbitration i ställer för försnabbat förfarande om skiljenämnden anser detta lämpligt i beaktande av tvistens värde, sakens svårighetsgrad och andra betydelsefulla faktorer.

Platsen för arbitration är Helsingfors och språket är finska.

Trots det ovanstående, om den ena parten i tvisten är konsument, kan hen alltid välja att lösa tvisten i sin hemkommuns tingsrätt om hen så vill.

  1. Andra villkor

Borttagbarhet

Ifall någon av regleringarna i Användarvillkoren blir effektlös eller overkställbar på grund av bestämmelse i påtvingande lag, tolkas regleringen på det sätt att den i så hög grad som möjligt får den effekt som den menats ha. Om också någon av regleringarna i dessa Användarvillkor skulle tappa sin betydelse påverkar detta ej de andra bestämmelsernas kompetens eller giltighet.

Tekniska krav

Du kan använda Tjänsten med de flesta browserprogram som allmänt används. Tjänsten fungerar ej i browsern Internet Explorer. Även om sidan kan användas med de flesta browserprogram rekommenderas det att uppdatera browserprogrammet till den nyaste tillgängliga versionen.

För att kunna öppna och läsa PDF-filer behöver du en PDF-läsare, till exempel programmet Adobe Reader.

Centralhandelskammarens integritetspolicy (Finns på finska och engelska, ej på svenska.)